بودنت

بودنت میچسبد bodamat-michasbad     بودنت میچسبد . . .مثله یک لیوان چای داغ . . .با قند لبهای تو !